คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is รชต มณีโชติ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รชต มณีโชติ.  2555.  การพัฒนาเครื่องแกะและคัดแยกกระเทียมพร้อมอุปกรณ์ลำเลียง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิขาวิศวกรรมอุตสาหการ