คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ.  2555.  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของแผ่นยางผสมผงถ่าน. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Jarungrat_Pan.pdf (5.94 MB)