คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อุ่นเอื้อ สิงห์คำ  [Clear All Filters]
2554
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ. (2554). กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Unuea_Sin.pdf (15.87 MB)