คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ไสว เกษกัน  [Clear All Filters]
2553
ไสว เกษกัน.  2553.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Sawai_Kat.pdf (5.47 MB)