คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศุภพร ภู่เกษมวรางกูร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศุภพร ภู่เกษมวรางกูร.  2553.  การนำนโยบายผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายของไทยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามลพิษทางน้ำ. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Suppaporn_Poo.pdf (32.73 MB)