คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is พงศธร ทวีธนวาณิชย์  [Clear All Filters]
2553
พงศธร ทวีธนวาณิชย์. (2553). การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟีนอลด้วยเซลล์ดักติด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongsatorn_Taw.pdf (37.05 MB)