คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ยศธร บรรเทิง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ยศธร บรรเทิง.  2556.  การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหลสถิต โดยใช้วิธีการสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Yotsatorn_Bun.pdf (16.81 MB)