คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธานี ทุมประเสน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธานี ทุมประเสน.  2556.  การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Thanee_Too.pdf (16.26 MB)