คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is ธานี ทุมประเสน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธานี ทุมประเสน. (2556). การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanee_Too.pdf (16.26 MB)