คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ธานี ทุมประเสน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธานี ทุมประเสน.  2556.  การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Thanee_Too.pdf (16.26 MB)