คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สุริยา ติ่งทอง  [Clear All Filters]
2556
สุริยา ติ่งทอง.  2556.  ความหลากหลายของแบคทีเรียทนร้อนในน้ำพุร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Suriya_Tin.pdf (10.5 MB)