คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พัชพงศ์ ธรรมวงศา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พัชพงศ์ ธรรมวงศา.  2554.  สมการชิ้นส่วนเทียบเท่าสำหรับการวิเคราะห์หาน้ำหนักวิกฤตของเสาไม้ปลายสอบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Patchapong_Thu.pdf (16.27 MB)