คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิชญ์พงศ์ สุขบัติ  [Clear All Filters]
2554
วิชญ์พงศ์ สุขบัติ.  2554.  การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับโรงเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Witchapong_Soo.pdf (29.02 MB)