คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สมทรง บรรจงธิติทานต์  [Clear All Filters]
2554
สมทรง บรรจงธิติทานต์. (2554). การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Somsong_Ban.pdf (43.61 MB)