คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ดวงหทัย อินทะชัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ดวงหทัย อินทะชัย.  2553.  กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Duanghatai_Int.pdf (35.52 MB)