คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เพียรพรรณ สุภะโคตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เพียรพรรณ สุภะโคตร.  2554.  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งพริกแบบอุณหภูมิสองขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Painpan_Sup.pdf (51.24 MB)