คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Jackson Alor Meyin Belbak  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Jackson Alor Meyin Belbak. (2018). Study of fecal microbiota in healthy infant in Ubon Ratchathani province. College of Medicine and Public Health, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Jackson Alor Meyin Belbak.pdf (1.2 MB)