คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นริศรา ยอดบุดดี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นริศรา ยอดบุดดี.  2561.  การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Narisara_Yodbuddee.pdf (10.84 MB)