คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นริศรา ยอดบุดดี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นริศรา ยอดบุดดี.  2561.  การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Narisara_Yodbuddee.pdf (10.84 MB)