คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ธรรมกรานต์ พังยะ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธรรมกรานต์ พังยะ. (2561). การออกแบบและสร้างเตาความร้อนสูงแบบควบคุมและแสดงผลตามเวลาจริง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tommakran_Pangya.pdf (5.8 MB)