คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จิดาภา ล้อนันทกุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จิดาภา ล้อนันทกุล. (2562). "ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jidapa_Lornunthakul.pdf (54.84 MB)