คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พิทักษ์ สีดา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พิทักษ์ สีดา.  2561.  เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)