คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ดาริน สุวรรณดี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ดาริน สุวรรณดี.  2561.  การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเผาวัสดุพรุนที่ทำงานร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Darin_Suwandee.pdf (9.08 MB)