คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปกรณ์ อุ่นไธสง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปกรณ์ อุ่นไธสง. (2557). การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในเหล็กที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pakorn_Auntaisong.pdf (1.74 MB)