คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปกรณ์ อุ่นไธสง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปกรณ์ อุ่นไธสง. (2557). การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในเหล็กที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pakorn_Auntaisong.pdf (1.74 MB)