คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ  [Clear All Filters]
2555
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ. (2555). ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)