คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ชัยเดช เกษมนิมิตพร  [Clear All Filters]
2555
ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2555.  การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Chaidet_Kasamnimitporn.pdf (3.16 MB)