คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is นริศรา สารีบุตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นริศรา สารีบุตร. (2555). การศึกษาวัสดุพื้นถิ่นอีสานเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการฝังลวดลาย. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Narisara_Sareebut.pdf (4.64 MB)