คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง.  2558.  การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบอลูมิเนียม A356-ผงอลูมินา โดยการหล่อแบบทรายชื้น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Nattapat_Kanchanaruangrong.pdf (107.07 MB)