คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุพจน์ ปุนบุตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุพจน์ ปุนบุตร.  2557.  การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเอนไซม์แลคเคสตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Supot_Punbut.pdf (38.41 MB)