คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is วิเชียร ศรีหนาจ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิเชียร ศรีหนาจ.  2555.  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคพริก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม PDF icon Wichien_Srihanaj.pdf (9.21 MB)