คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิเชียร ศรีหนาจ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิเชียร ศรีหนาจ. (2555). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคพริก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wichien_Srihanaj.pdf (9.21 MB)