คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เข็มพร สุดตะพันธ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เข็มพร สุดตะพันธ์.  2558.  การทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา (Sesamum indicum L.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Khemphone_Souttaphanh.pdf (1.63 MB)