คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พิรุณรัตน์ ผิวบาง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิรุณรัตน์ ผิวบาง.  2560.  การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)