คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พัชราภรณ์ จันทวี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พัชราภรณ์ จันทวี. (2559). การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)