คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is แก้วบัวสอน ราชขันติ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
แก้วบัวสอน ราชขันติ.  2559.  ประสิทธิภาพของเชื้อราก่อโรคในแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูกะหล่ำปลี. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Keobouasone_Razkhanty.pdf (46.08 MB)