คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อิสระ คงทวี  [Clear All Filters]
2559
อิสระ คงทวี.  2559.  การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)