คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is สุรจอม ลิ้มสุวรรณ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุรจอม ลิ้มสุวรรณ.  2552.  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง กรณีศึกษา : โรงงานเตาสาทิตย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ