คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Sakchai Wongpeng  [Clear All Filters]
2009
Sakchai Wongpeng. (2009). Preparation of zinc oxide nanorods semiconductor for dye-sensitized solar cells. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Sakchai_Wongpeng.pdf (26.78 MB)