คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ศุภกรณ์ สังข์สกุล  [Clear All Filters]
2550
ศุภกรณ์ สังข์สกุล.  2550.  แนวทางลดระดับน้ำหลากในลำน้ำบริเวณเหนือฝายลำเซบาย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมโยธา Suppagorn_Sungsakul.pdf (162.43 MB)