คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ราชนิรันดร์ ดวงชัย  [Clear All Filters]
2551
ราชนิรันดร์ ดวงชัย.  2551.  การออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมจากต้นคล้า. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Rachnirun_Duengchai.pdf (12.69 MB)