คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พูลทวี ศรพรหม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พูลทวี ศรพรหม. (2550). การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pooltawee_Sornprom.pdf (93.04 MB)