คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นุชสรา เกรียงกรกฎ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นุชสรา เกรียงกรกฎ.  2550.  วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Nuchsara_Kriengkorakot.pdf (138.4 MB)