มณฑลทหารบกที่ 22

มณฑลอีสาน แต่เดิมเรียกว่า มณฑลลาวกาว มีอุปราช และเจ้าผู้ครองนครปกครองกิจการทหารในสมัยนั้น ได้จัดตั้งเป็นหน่วย กรม กอง แต่ไม่มีการเกณฑ์พลเรือนเข้ารับราชการเมื่อมีราชการสงคราม เจ้าผู้ครองนครก็เกณฑ์ไพร่พลออกทำการป้องการบ้านเมือง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริว่าการจัดทหารป้องกัน ประเทศกระทำอย่างสมัยก่อนไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องมีกำลังทหารเป็นปึกแผ่นและมีการจัดระบบทหารตามแบบยุโรป

 ปี พ.ศ. 2431 สมัยสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดตั้งกองทหารที่เมืองอุบลราชธานี และเมืองจำปาศักดิ์ มีกำลังพลประมาณ 600 นาย เรียกว่า มณฑลลาวกาว

ปี พ.ศ.2836 (ร.ศ.112) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (ข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์) จัดตั้งกองทหารเพื่อป้องกันประเทศบริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ เมื่อปี 2553) ขึ้นตรงต่อมณฑลอิสาน

ปี พ.ศ. 2445 แยกหน่วยออกจากมณฑลอิสาน เป็นมณฑลอุบลราชธานี โดยมีเมืองสุรินทร์ เมืองขุขันธ์ รวมอยู่ด้วย

ปี พ.ศ. 2468 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ ยุบมณฑลอุบลราชธานีขึ้นไปรวมกับ มณฑลนครราชสีมา คงเหลือทหารประจำ ณ เมืองอุบลราชธานี คือ กองพลที่ 10 และให้ยุบกองบัญชาการกองพลที่ 10 ประจำมณฑลอุบลราชธานีไปรวมกับกองบัญชาการกองพลทหารที่ 5 ที่มณฑลนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนฐานะของกองพลที่ 10 ที่เหลืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลงเป็น “กองบังคับการกองพันที่ 3 ”ขึ้นตรงต่อกรมทหารราบที่ 5 โดยมี พันโทพระศรีพิไชยบริบูรณ์ (เหมือน อินทรกำแหง) เป็นผู้บังคับกองพัน

 ปี. พ.ศ. 2471 กองบังคับการกองพันที่ 3 ได้ย้ายที่ตั้งจากทุ่งศรีเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้) มาตั้ง ณ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอวารินชำราบ หรือเรียกกันว่าค่ายทหารวาริน

ปี พ.ศ.2493 กองบังคับการกองพันที่ 3 ได้ยกฐานะเป็น มณฑลทหารบกที่ 6 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2493

ปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามค่ายมณฑลทหารบกที่ 6 ว่า “ค่ายสรรพสิทธิประสงค์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

จากการที่กองบังคับการกองพันที่ 3 ยกฐานะเป็นมณฑลทหารบกที่ 6 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2533 ต่อมากองทัพบก ได้เปลี่ยนนามหน่วยจาก มณฑลทหารบกที่ 6 เป็น มณฑลทหารบกที่ 22 ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะที่ 129/2533 ลว. 18 ส.ค.2533) ดังนั้น จึงยึดถือวันที่ 18 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 22 จนถึงปัจจุบัน

ที่มา: http://www.22circle.com/

soldier-camp soldier-camp2

soldier-camp3 soldier-camp4

soldier-camp5 soldier-camp6

soldier-camp7 soldier-camp8

soldier-camp9 soldier-camp10

soldier-camp11 soldier-camp12