นายเลียง ไชยกาล

lieng

นายเลียง ไชยกาล เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรนายสาย  และนางสำเนียง ไชยกาล สมรสกับนางอรพิน  ไชยกาล

การศึกษา
จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปี พ..2462 
จบธรรมศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจากวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบปากเปล่า เมื่อปี พ.ศ. 2476

ผลงาน 
พ.ศ. 2476-2499 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี 4 ครั้ง 3 กระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ริเริ่ม ช.พ.ค.)

นายเลียง ไชยกาล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529