วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม เดิมชื่อ “วัดศรีทอง” เป็นวัดธรรมยุตินิกายวัดหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2398 หลังจากสร้างวัดสุปัฏนารามวรวิหารแล้ว 2 ปี สถานที่ตั้งเดิมเป็นสวนของท่านอุปฮาด(โท) (ต้นตระกูล ณ อุบล) บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) กรมการเมืองอุบลราชธานี ในอดีต วัดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาเหล่าข้าราชการในสมัยการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นวัดที่ประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ 6, 7 และ 9 ภายในวัดมีโบราณวัตถุมีค่าหลายอย่าง คือ พระแก้วบุษราคัม, พระทิพยเนตร เป็นต้น

wat_sriubon_03wat_sriubon_06

ศาลาการเปรียญวัดศรีอุบลรัตนารามหลังเก่าก่อนการปรีบปรุง

wat_sriubon_05

ศาลาการเปรียญวัดศรีอุบลรัตนารามหลังได้รับการปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2514

wat_sriubon_02

สมเด็จพระอริยวงศคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธาน และทรงวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร ปธ.6) วัดพระสรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร (ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี) และสมเด็จพระมหามุนี วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2508

wat_sriubon_04wat_sriubon_01

wat-sriubon wat-sriubon2

wat-sriubon3 wat-sriubon4

wat-sriubon5 wat-sriubon-front