พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2511

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตรผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)

king_2511_07 king_2511_14king_2511_16 king_2511_20king_2511_17 king_2511_19  king_2511_26king_2511_05 king_2511_30king_2511_08king_2511_02king_2511_27king_2511_10king_2511_25king_2511_29king_2511_23king_2511_22king_2511_28king_2511_13king_2511_12

king_2511_24king_2511_15king_2511_04

ในการนี้นายวิจัย โกศัลวิชญ์ นายกอุบลวานิชสมาคม ได้นำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในนามพ่อค้าชาวอุบลราชธานี จำนวน 62,000 บาทถ้วน และเมื่อทรงประกอบพิธีเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าอาวาสวัด (พระครูวิจิตรธรรมภาณี) และอธิบดีกรมการศาสนา (พันเอกปิ่น มุทุกันต์)

king_2511_09king_2511_21

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมการศาสนา(พันเอกปิ่น  มุทุกันต์) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินว่า

"ถ้าได้มีโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ ขึ้นไว้ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  โดยเป็นโรงเรียนของวัดและให้พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์ในทางอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาก็จะเป็นการดี"

เมื่อได้ทราบพระราชประสงค์แล้ว เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม(พระครูวิจิตรธรรมภาณี)  พระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง อันมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธาน รวมทั้งคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร คหปตานีผู้อุปถัมภ์วัด ต่างก็มีความยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดย คุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตรได้แจ้งกับอธิบดีกรมศาสนา ว่า ตนพร้อมที่จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และจะจัดตั้งมูลนิธิบำรุงโรงเรียนนั้นไว้ให้ถาวร จากนั้นจึงได้เกิดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามขึ้น