ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้

หัวหน้าโครงการ :สุดารัตน์ หอมหวล

สาระน่ารู้ : การรวบรวมพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ไว้ได้มากกว่า 200 ชนิด ในอาณาบริเวณของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้จัดทำตัวอย่าง พรรณไม้แห้งอ้างอิง (herbarium specimens) ของพืชสมุนไพรดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงพรรณไม้ เป็นแหล่งตรวจสอบพรรณไม้ สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดงานวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ ประโยชน์ทางยา ภาพของพรรณไม้สด และแห้ง สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว

herb