วีดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

หัวหน้าโครงการ : เทวิน ศรีดาโคตร

การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ ใน 7 จังหวัด ที่เป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม

vdo-wisdom