ช่างทำเทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : มะลิวัลย์ สินน้อย

การรวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานช่างทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเภทเทียนแสลักและเทียนติดพิมพ์

candle-handicraft